Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Studentensport Leeuwarden.

Studentensport Leeuwarden is onderdeel van Leeuwarden Student City, dat als doel heeft om jouw studententijd zo gezellig, leuk en onvergetelijk mogelijk te maken. 

1. Persoonsgebonden

De digitale sportpas is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Alleen de persoon die met foto en gegevens op de sportpas staat vermeld, mag gebruikmaken van de sportpas.

2. Aanvragen

Het aanvragen van de sportpas kan via www.studentensportleeuwarden.nl. Na betaling ontvangt de aanvrager zijn/haar digitale sportpas.

3. Geldigheid van de sportpas

De sportpas Basic is 6 of 12 maanden geldig na activatiedatum. De sportpas Plus heeft een geldigheid van 3, 6 of 12 maanden. 

4. Betaling

De betaling van de sportpas kan met iDEAL of bankoverschrijving. 

5. Controle

Bij een bezoek aan een aangesloten sportvereniging, is de houder verplicht de sportpas te tonen middels de QR-code/link. Alle aangesloten verenigingen hebben het recht controle uit te oefenen. Bij het niet kunnen tonen van de digitale sportpas hebben verenigingen het recht de toegang te weigeren en/of korting niet te verstrekken. De sportpashouder dient zich aan de lestijden te houden. Bij (te) late binnenkomst kan de toegang worden geweigerd. 

6. Inleveren Sportpas en restitutie

Het tussentijds beëindigen van de sportpas is uitsluitend mogelijk bij opgaaf van een geldige reden. Onder geldige redenen vallen: stage, uitwisseling, afstuderen of medische redenen. Beëindiging van de studie of verhuizen is geen geldige reden. 

Procedure
De sportpashouder stuurt een mail naar sport@leeuwardenstudentcity.nl waarbij de reden van het tussentijds beëindigen wordt vermeld. Ook moet de sportpashouder een (kopie) van een bewijsdocument inleveren, bijvoorbeeld een stagecontract, uitwisselingscontract, diploma of doktersverklaring. 

Herroepingsrecht
De sportpashouder krijgt zijn/haar geld terug binnen 14 dagen mits zij niet hebben deelgenomen aan een van de sportlessen.

7. Korting

Met de sportpas kan de sportpashouder tegen een gereduceerd tarief sporten bij  de aangesloten sportverenigingen. Kijk voor het actuele aanbod op de website. Studentensport Leeuwarden is niet aansprakelijk voor het eventueel niet afgeven van de korting bij de desbetreffende sportvereniging.

8. Huishoudelijk reglement

De sportpashouder dient zich te houden aan de reglementen van de sportvereniging. De sportpashouder dient zich ook te houden aan de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Studentensport Leeuwarden en de overige sportaanbieders.

9. Materiaalbeheer

Een ieder wordt geacht op zorgvuldige wijze met materialen om te gaan en waar nodig gebruikte materialen op te ruimen.

10. Wijzigingen prijzen en aanbod

Studentensport Leeuwarden behoudt zich het recht voor om prijzen en sporten gedurende het jaar aan te passen. Studentensport Leeuwarden behoudt het recht om basissporten gedurende jaar te verplaatsen naar andere locaties in Leeuwarden.

11. Aansprakelijkheid

Studentensport Leeuwarden is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het programma zoals deze staat beschreven op de website en van de uit de lidmaatschapsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Studentensport Leeuwarden is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van sportpashouders. Deelname is op eigen risico. Géén van de deelnemers is door Studentensport Leeuwarden verzekerd tegen lichamelijk letsel of materiële schade tijdens sportbeoefening. 

12. Gebruik persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verstrekt worden door de sportpashouder worden allen gebruikt door Studentensport Leeuwarden. De gegevens dienen als doel ter identificatie van de sportpashouder bij bezoeken van één van de aangeboden lessen uit het sportprogramma en Studentensport Leeuwarden. Daarnaast word je middels de mail op de hoogte gehouden van lesuitval, roosterwijzigingen en activiteiten van Studentensport Leeuwarden. 

 

Leeuwarden, november 2023