Algemene voorwaarden

Versie maart 2024

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.          Aanbieding: ieder aanbod van LSC-LSS tot het aangaan van een Overeenkomst;
b.          Abonnement: iedere abonnement die de deelnemer afsluit bij LSC-LSS om deel te nemen aan Activiteiten;
c.          Activiteiten: alle activiteiten, van welke aard dan ook, die door LSC-LSS direct en/of indirect worden georganiseerd en waar de Deelnemer toegang toe verkrijgt en/of waaraan de Deelnemer deelneemt, waaronder maar niet beperkt tot sportactiviteiten;
d.          Deelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die toegang verkrijgt of deelneemt aan de door LSC-LSS georganiseerde evenementen en activiteiten;
e.          Huisregels; de (aanvullende) regels, behorende bij de betreffende Activiteit, waar de Deelnemer aan gebonden is en die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden;
f.           LSC: de stichting Stichting Leeuwarden Studiestad, tevens handelend onder de naam Leeuwarden Student City, gevestigd te (8971 DD) Leeuwarden aan de Rengerslaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01086874 met het e-mailadres sport@leeuwardenstudentcity.nl;
g.          Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Partijen tot stand komt en betrekking heeft op de Activiteit en/of het door LSC-LSS verrichten van diensten aan Deelnemer. Daaronder valt nadrukkelijk niet een eventuele overeenkomst tussen de Deelnemer en de Sportvereniging, want LSC-LSS staat te allen tijde buiten deze eventuele rechtsverhouding;
h.          Partij(en): LSC-LSS en de Deelnemer c.q. ieder voor zich;
i.           Schriftelijk: per brief, e-mail of deurwaardersexploot;
j.           Sportpas: heeft de betekenis zoals genoemd in artikel 6.1;
k.          Sportvereniging: alle sportverenigingen die zijn aangesloten bij LSC-LSS en waar de Deelnemer Activiteiten uitoefent in het kader van het Abonnement;
l.           Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van LSC-LSS;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1        Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van LSC-LSS aan de Deelnemer en op alle Overeenkomsten tussen LSC-LSS en de Deelnemer, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
2.2        Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Een dergelijke afwijking en/aanvulling heeft geen precedentwerking. De Deelnemer kan hieraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.3        In geval van nietigheid of vernietiging door de Deelnemer van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.4        Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
2.5        Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten

3.1.       Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand door het afsluiten van een Abonnement via het inschrijfformulier op de website van Leeuwarden Student Sport;
3.2.       De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
3.4.       Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van LSC-LSS, dan wel Sportverenigingen, binden LSC-LSS slechts tegenover de Deelnemer indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door LSC-LSS Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Deelnemer.

Artikel 4: Abonnement

4.1.       Indien de Deelnemer een Abonnement afsluit via LSC-LSS ontvangt hij een (digitale) sportpas om deel te nemen aan Activiteiten.
4.2        De Deelnemer heeft de keuze uit de volgende Abonnementen: Sportpas Basic of Sportpas Plus.
4.3        De verschillende Abonnementen hebben beide hun eigen tarieven en voorwaarden. De tarieven en voorwaarden zijn te vinden op de website van LSC-LSS.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1.       De Deelnemer heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos zonder opgaaf van reden te herroepen binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
5.2.       Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen aan sport@leeuwardenstudentcity.nl.
5.3.       Indien de Deelnemer al een (gedeeltelijke) betaling heeft voldaan, zal LSC-LSS zo spoedig mogelijk het reeds betaalde bedrag terugstorten naar de bankrekening van de Deelnemer.
5.4.       Indien de Deelnemer al heeft deelgenomen aan een Activiteit in de periode dat hij gerechtigd was de Overeenkomst te herroepen, kan LSC-LSS naar rato van het Abonnement kosten in rekening brengen. De kosten zien op de periode na het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen tot het moment dat de Deelnemer het herroepingsrecht uitoefent.

Artikel 6: Toegang

6.1.       Indien de Deelnemer een Overeenkomst heeft gesloten met LSC-LSS, ontvangt de Deelnemer een sportpas middels een QR-code (Sportpas). De Sportpas is persoonsgebonden en niet aan derden overdraagbaar.
6.2.       De Sportpas dient als bewijs dat de Deelnemer een Abonnement bij LSC-LSS heeft afgesloten. De Deelnemer dient, voordat hij/zij toegang krijgt en/of deelneemt aan een Activiteit bij LSC-LSS en/of de Sportvereniging, de Sportpas te tonen aan LSC-LSS en/of de Sportvereniging.
6.3.       LSC-LSS is gerechtigd om de Deelnemer tot een Activiteit te weigeren en/of verdere deelneming aan een Activiteit uit te sluiten indien:
a.     de Deelnemer, voordat de Overeenkomst tot stand kwam, gegevens heeft verstrekt die in strijd zijn met de waarheid;
b.     de Deelnemer geen Sportpas verstrekt zoals genoemd in artikel 6.2; en/of
c.     de Deelnemer zich niet houdt aan de Overeenkomst, de Voorwaarden of de Huisregels die behoren tot de betreffende Activiteit en/of aan de instructies die worden gegeven door (medewerkers van) LSC-LSS en/of de Sportvereniging;

Artikel 7: Huisregels

De Deelnemer dient zich te houden aan de Huisregels van LSC-LSS en/of de Sportvereniging en de instructies die worden gegeven door (medewerkers van) LSC-LSS en/of de Sportvereniging.

Artikel 8: Opzegging

8.1.     De Deelnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tussentijds op te zeggen onder opgaaf van een geldige reden door een e-mail te sturen aan sport@leeuwardenstudentcity.nl. Er kan sprake zijn van een geldige reden indien:
a.     de Deelnemer een stage gaat lopen voor een bepaalde tijd en daardoor (tijdelijk) niet deel kan nemen aan Activiteiten;
b.     de Deelnemer op uitwisseling gaat in het buitenland voor een bepaalde tijd en daardoor (tijdelijk) niet deel kan nemen aan Activiteiten;
c.     de Deelnemer gaat afstuderen en/of is afgestudeerd;
d.     er sprake is van een medische reden, waardoor de Deelnemer niet meer deel kan nemen aan Activiteiten;

8.2.       LSC-LSS is gerechtigd om Schriftelijk bewijs te verzoeken aan de Deelnemer waaruit de geldige reden volgt. Onder Schriftelijke bewijzen vallen in ieder geval een stagecontract, uitwisselingscontract, diploma en/of medische verklaring van een arts.
8.3.       De Deelnemer heeft geen recht op restitutie van enig bedrag indien artikel 8.1 van toepassing is. LSC-LSS behoudt het recht op aanspraak van het volledige bedrag die de Deelnemer verschuldigd is op grond van de Overeenkomst. 

Artikel 9: Betaling

9.1.       Betaling vindt plaats middels Ideal, Mollie of via een bankoverschrijving.
9.2.       Indien betaling geschiedt middels een bankoverschrijving, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op de door LSC-LSS aangegeven bankrekening. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop LSC-LSS bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
9.3.       Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Deelnemer in verzuim en dient de Deelnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vergoeden en is LSC-LSS gerechtigd om de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. LSC-LSS heeft daarnaast het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 10: Overmacht

Indien sprake is van overmacht en een Activiteit (al dan niet bij een Sportvereniging) als gevolg van de overmacht niet plaatsvindt, kan de Deelnemer aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een andere Activiteit. De Deelnemer dient binnen een  termijn van veertien (14) dagen, nadat LSC-LSS zich op overmacht beroept én dit aan de Deelnemer kenbaar heeft gemaakt, aan te geven of hij wil deelnemen aan een andere Activiteit.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1.     LSC-LSS is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van deelname aan Activiteiten door de Deelnemer. LSC-LSS is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van eigendommen van de Deelnemer.
11.2.     Indien sprake is van een tekortkoming van LSC-LSS en indien de Deelnemer als rechtstreeks gevolg van die tekortkoming schade lijdt, is LSC-LSS alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van deelname aan het Evenement door de Deelnemer. LSC-LSS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade en/of immateriële schade.
11.3.     Voor alle gevallen als omschreven in artikel 11.1 en 11.2. geldt dat LSC-SSL alleen een schadebedrag van de Deelnemer hoeft te vergoeden tot het bedrag dat de verzekeraar van LSC-LSS in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LSC-LSS. LSC-SSL is niet gehouden om enige andere (schade)vergoeding aan de Deelnemer te vergoeden.
11.4.     LSC-LSS heeft geen enkele bemoeienis ten aanzien van Activiteiten die plaatsvinden bij Sportverenigingen. Deelnemer zal zich aldus dienen te houden aan de eventuele regels die gelden bij de betreffende Sportvereniging. LSC-LSS staat buiten die rechtsverhouding tussen de Sportvereniging en de Deelnemer. LSC-LSS is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade die bij een Deelnemer is ontstaan tijdens het deelnemen aan een Activiteit bij een Sportvereniging.

Artikel 12: Intellectuele eigendom      

LSC-LSS is gerechtigd om tijdens een Activiteit foto’s en/of filmopnames te maken en openbaar te maken ter promotie van een Activiteit. Door het sluiten van een Overeenkomst met LSC-LSS geeft de Deelnemer toestemming tot openbaarmaking van de foto’s en/of filmopnames op websites en/of social media kanalen van LSC-LSS.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle door LSC-LSS gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, is bevoegd in geval van een geschil tussen LSC-LSS en de Deelnemer.